Põhikooli 5. – 7. klass

Vastuvõtt õppenõukogu otsuse alusel. Õppeaeg 3 aastat. Vanem aste on ette nähtud noorema astme edukalt lõpetanuile.

SÜVAÕPE

Tundide arv nädalas:

 • põhipillitund – 2 tundi
 • solfedžo – 2 tundi
 • muusikalugu – 1 tund
 • koosmusitseerimine/ansambel – 0,5 kuni 2 tundi
 • üldklaver – 0,5 tundi (v.a klaveriõpilased)
 • noodilugemine – 0,5 tundi (klaver, akordion ja vajadusel ka kitarr maksimaalselt kuni 5. klassini)
 • klaveriõpilastel alates 6. klassist saateklass – 0,5 (kuni 1) tundi

Vanema astme lõpetanud omandavad ühe või mitme pilli käsitsemisoskuse kõrval muusikalise põhihariduse.

ÜLDÕPE

Tundide arv nädalas

Pilliõpe:

 • põhipillitund – 2 tund
 • solfedžo – 1 tund (kuni 2 tundi) 
 • muusikalugu – 1 tund
 • soovi ja kooli võimaluse korral ka koosmusitseerimise ja/või üldklaveri tunnid

Laulmine (endine kooriklass):

 • peaaine laulmine (grupitund) – 2 (kuni 3) tundi
 • solfedžo – 1 tund 
 • lisapill (klaver) – 1 tund
 • muusikalugu – 1 tund
 • soololaul – 0,5 tundi

Üldõppe õppekava alusel lõpetamine võimaldab arendada edaspidiseks muusikaalaseks tegevuseks oskusi ja teadmisi. Lõpetajad, kellel on tekkinud soov edasi õppida järgmise taseme muusikaõppeasutustes, peaksid läbi tegema täiendava ettevalmistuse (lisa-aastad).