Põhikooli 1. – 4. klass

Vastuvõtt musikaalsuskatsete alusel, eelkooli edukalt läbinutel ja õpetaja soovitusega ei ole katsed kohustuslikud. Õppeaeg 4 aastat.

SÜVAÕPE on õpilastele, kes soovivad ja suudavad õppida mahukama, enam harjutamist nõudva õppekava järgi.

Minimaalne nädalatundide arv:

 • põhipillitund – 2 tundi
 • solfedžo – 2 tundi
 • koosmusitseerimine alates 3. klassist– 0,5 tundi (20 minutit)
 • lisapillina klaver ehk üldklaver alates 3. klassist – 0,5 tundi  (puhkpillide, viiuli, akordioni, kitarri, mandoliini ja löökpillide õppijatel)
 • noodilugemine alates 3. klassist klaveriõpilastel (vajadusel ka akordioni ja kitarri õppijatel) – 0,5 tundi
 • muusikalugu alates 4. klassist – 1 tund

ÜLDÕPE

Pilliõppes võimaldatakse üldõpet neile, kes soovivad muusikakoolis õppida vähem harjutamist ja õppimist nõudvate ainekavade järgi või kes on väiksemate musikaalsete võimetega.

Minimaalne nädalatundide arv:

 • põhipill – 2 tundi
 • solfedžo – 2 tundi, alates 3. klassist – 1 tund
 • muusikalugu alates 4. klassist – 1 tund

Õpilastele võimaldatakse õppeaja vältel üle minna üldõppekavalt süvaõppekavale ja vastupidi lapsevanema avalduse või õppenõukogu otsuse alusel.

Üldõppe pilli- ja lauluõppe solfedžo toimub üldõppe õppekava alusel alates 3. klassist (võib jätkata ka süvaõppe solfedžos).

Minimaalne nädalatundide arv laulmises:

 • peaaine laulmine – 2 (-3) tundi
 • solfedžo – 2 tundi, alates 3. klassist – 1 tund
 • lisapill (klaver) – 1 tund
 • individuaalne soololaul alates 3. klassist – 0,5 tundi
 • muusikalugu alates 4. klassist – 1 tund