KINNITATUD Kunda Muusikakooli direktori käskkirjaga 1-3/4 29.05.2019

On väga tore olla meie koolipere liige!

• Järgin alati Eesti Vabariigi seadusi ja kooli kodukorda.
• Käitun teistega nii, nagu tahan, et minuga käitutakse. Tunnen käitumisnorme ja häid kombeid. Suhtun lugupidavalt kõikidesse õpetajatesse ja teistesse kooli töötajatesse.
• Olen viisakas, tervitan alati õpetajaid, kaasõpilasi ja koolis viibivaid külalisi. Tervitan kõiki tuttavaid ka väljaspool kooli.
• Riietun koolitööks puhtalt ja korralikult, pidulikel puhkudel ja kontsertidel esinemiseks sobivalt.
• Kasutan koolimajas vahetusjalatseid.
• Jälgin E-kooli või päevikut.
• Täidan koduseid ülesandeid ja järgin õpetaja juhiseid. Pean kinni kokkulepetest ja tähtaegadest.
• Võtan alati kõik õppevahendid kaasa. Mobiiltelefoni lülitan tunni ajaks välja või hääletule režiimile.
• Garderoobi paigutatud rõivaste taskutesse ei jäta ma raha, võtmeid ega muid väärtuslikke esemeid. Kool ei vastuta üldkasutatavatesse ruumidesse järelvalveta jäetud esemete eest.
• Olen aus ja abivalmis ning käitun enda ja kaasõpilaste vaimset ning füüsilist tervist säästvalt.
• Ma ei hiline tundidesse ega häiri kaasõpilasi.
• Koolist puudumisest teavitan eelnevalt õpetajat või kooli telefoni teel vähemalt 2-3 tundi enne tunni algust. Pikemaajalisel (alates 3. tööpäevast) puudumisel teavitab minu lapsevanem kooli kas telefoni teel või jätab teate E-kooli.
• Õppematerjale, noote ja laenutatud pilli hoian hoolega. Hoian heaperemehelikult oma koolimaja, mööblit ja muid kooliruumides asuvaid asju. Inventari rikkumise või kaotamise korral hüvitan kas mina või minu lapsevanem tekitatud kahju.
• Prahi viskan alati prügikasti.
• Ma ei salvesta, pildista ega filmi ilma õpetajaga kokku lepimata õppetundi.
• Kodukorra järgimine on minu käitumishinde aluseks. Kodukorra eiramisel võib kool kasutada üht või mitut järgmist mõjutusmeedet: suuline märkus; märkus e- kooli ; käitumishinde alandamine (käitumise arutamine õppenõukogus); lapsevanema suuline või kirjalik teavitamine; kirjalik noomitus. Kui ma käitun ebakõlbeliselt võib mind õppenõukogu otsusel koolist välja arvata.
• Täidan tuleohutuseeskirju, sealhulgas evakueerimisel ja eriolukordades kooli töötaja poolt antud korraldusi.
• Kui toon kooli kaasa sõbra, siis vastutan ka selle eest, et sõber täidab kodukorda.
• Kõigi murede, soovide, ettepanekute ja küsimustega võin alati pöörduda õpetajate või teiste kooli töötajate poole, sest muusikakoolis arvestatakse minuga alati.
• PEAN MEELES: pillimäng edeneb hästi, kui MA IGA PÄEV HOOLSALT HARJUTAN !
• Õpetajate toa telefon – 322 0032.
• Kodukorraga saab tutvuda kooli kodulehel www.muusikakool.kunda.ee. Kodukord on väljas kooli infostendil.